Prečítajte si naše obchodné podmienky k prenajme automobilu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDIEL

spoločnosti HKE CAR RENTAL, s. r. o., so sídlom Okružná 80/6, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 51 275 635 (ďalej len „VOP“)

ČLÁNOK 1
UZATVORENIE ZMLUVY O NÁJME VOZIDLA

1. Zmluva o nájme motorového vozidla (ďalej len „zmluva“) je platná a účinná dňom jej podpísania prenajímateľom a nájomcom (ďalej len „zmluvné strany“).
2. Na základe tejto zmluvy prenecháva prenajímateľ nájomcovi motorové vozidlo uvedené v zmluve spolu s príslušenstvom (ďalej len „vozidlo“), aby ho nájomca užíval po dobu nájmu uvedenú v zmluve a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné uvedené v zmluve.

ČLÁNOK 2
PREVZATIE A VRÁTENIE VOZIDLA

1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi a nájomca preberá vozidlo pri podpise zmluvy. Pri preberaní vozidla je nájomca povinný skontrolovať stav vozidla, najmä spôsobilosť vozidla na užívanie, jeho prípadné zjavné poškodenia a základnú funkčnosť, stav paliva a kvapaliny do ostrekovačov a mieru znečistenia vozidla (zvnútra alebo zvonka). Nájomca svojím podpisom na preberacom protokole potvrdzuje, že vozidlo je v dobrom technickom stave, má všetku povinnú a dohodnutú výbavu, ako aj potrebné doklady.
2. Akékoľvek vady a/alebo poškodenia vozidla je nájomca povinný uplatniť najneskôr pri prevzatí vozidla a oznámiť ich prenajímateľovi, pričom tieto musia byť zaznamenané v preberacom protokole; v opačnom prípade sa má za to, že nájomca prevzal vozidlo bez akýchkoľvek vád a/alebo poškodení.
3. Pri preberaní vozidla prenajímateľ odovzdá nájomcovi kľúče od vozidla a zabezpečovacích zariadení, osvedčenie o evidencii vozidla, medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu (zelenú kartu), prípadne ďalšie doklady potrebné na užívanie vozidla a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky stanovenú povinnú výbavu a príslušenstvo. Prenajímateľ na požiadanie poskytne nájomcovi k vozidlu ďalšie doplnkové príslušenstvo (GPS navigácia, autosedačka a pod.), za ktoré zaplatí nájomca prenajímateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné nad rámec dohodnutého nájomného za vozidlo podľa platného cenníka prenajímateľa, ktorý je sprístupnený na webovom sídle www.autopozicovnahke.sk (ďalej len „cenník prenajímateľa“) a nájomca vyhlasuje, že sa s ním oboznámil a vyslovuje s ním súhlas. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt.
4. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s prevzatým príslušenstvom, výbavou a dokladmi v čase ukončenia doby nájmu dohodnutom v zmluve a na mieste dohodnutom v zmluve (na inom mieste len po dohode zmluvných strán a za vopred dohodnutý poplatok uvedený v zmluve) v stave, v akom vozidlo prevzal od prenajímateľa na začiatku doby nájmu (bez porúch, poškodení a vád) s prihliadnutím na bežné opotrebenie, s plnou nádržou a odovzdaným príslušenstvom, nie nadmerne znečistené (zvnútra ani zvonka), inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
5. Pri vrátení vozidla prenajímateľ za účasti nájomcu obhliadne vozidlo a stav vozidla zmluvné strany zaznamenajú v preberacom protokole, v ktorom uvedú všetky zistené poškodenia/nedostatky vozidla.
6. Ak zmluvné strany v čase vrátenia vozidla zistia poškodenie vozidla, ktoré nebolo uvedené pri preberaní vozidla nájomcom na začiatku nájmu, nájomca potvrdí poškodenie svojím podpisom v preberacom protokole.
7. Ak prenajímateľ zistí pri kontrole vozidla po ukončení nájmu poškodenie a/alebo ak nájomca odmietne podpísať preberací protokol, prenajímateľ zašle nájomcovi protokol so zobrazením a popísaním zistených poškodení, fotodokumentáciu poškodení a vyčíslenie škody podľa článku 6 VOP.
8. Vrátenie vozidla vrátane prevzatého príslušenstva, výbavy a dokladov po uplynutí doby nájmu dohodnutej v zmluve sa považuje za oneskorené vrátenie vozidla a prenajímateľ je oprávnený nájomcovi vozidlo odobrať alebo uskutočniť iné opatrenia. Náklady spojené s odobratím vozidla alebo uskutočnením iných opatrení znáša nájomca. V prípade oneskoreného vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné za každý začatý deň omeškania s vrátením vozidla a za omeškanie s vrátením vozidla zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR. V prípade straty kľúčov, osvedčenia o evidencii vozidla alebo iných dokladov, ovládača elektronického resp. mechanického zabezpečenia, rádia alebo jeho časti, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi spôsobenú škodu za každý predmet, ktorý neodovzdá prenajímateľovi.
9. Ak pri vrátení vozidla nie je nádrž pohonných hmôt plná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok za nedotankovanú nádrž podľa trhovej ceny za dotankované množstvo pohonných hmôt a zmluvnú pokutu vo výške 50% z trhovej ceny za dotankované množstvo pohonných hmôt. V prípade, že nájomca natankuje do nádrže nesprávny typ pohonnej hmoty, bude mu účtovaná plná nádrž správneho typu pohonnej hmoty a všetky náklady spojené s odstránením uvedenej vady autorizovaným servisom. V prípade neprimerane znečisteného vozidla (zvnútra alebo zvonka) pri jeho vrátení je nájomca povinný zaplatiť poplatok za neprimerane znečistené vozidlo (zvnútra alebo zvonka) vo výške 80 Eur.
10. Ak nájomca nevráti vozidlo po skončení doby nájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho dôvodu. V takomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené používanie vozidla nájomcom, pričom nájomca znáša náklady, resp. škody spôsobené nevrátením vozidla po skončení doby nájmu riadne a včas.

ČLÁNOK 3
NÁJOMNÉ A JEHO SPLATNOSŤ

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté v zmluve, ktoré je stanovené sumou na jeden deň a počtom dní trvania nájmu. Za jeden deň trvania nájmu sa považuje 24 hodín od začiatku nájmu; za začiatok nájmu sa považuje čas prevzatia vozidla nájomcom určený dňom a hodinou. Ak je skutočná doba nájmu kratšia ako 24 hodín, prenajímateľ si uplatňuje nájomné za obdobie jedného dňa. Ak je dohodnutá doba nájmu prekročená o viac ako 1 hodinu, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné za ďalší deň trvania nájmu.
2. Zmluvné strany sa dohodli na limite denného počtu kilometrov tak, že v 1. deň trvania nájmu je povolených 500 km, v 2. deň trvania nájmu 300 km a v 3. a každý ďalší deň trvania nájmu 150 km. V prípade prekročenia dohodnutého limitu denného počtu kilometrov sa nájomca zaväzuje uhradiť poplatok podľa cenníka prenajímateľa za každý kilometer navyše.
3. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné najneskôr pri prevzatí vozidla na základe faktúry vystavenej prenajímateľom. Faktúru prenajímateľa odovzdá nájomcovi pri prevzatí vozidla.
4. Nájomca zaplatí prenajímateľovi pri preberaní vozidla okrem nájomného podľa ods. 3. tohto článku VOP aj peňažnú zábezpeku vo výške 600 EUR, ktorá slúži na zabezpečenie akýchkoľvek nákladov spojených s nájmom vozidla a prípadných škôd spôsobených nájomcom. Nájomca zaplatí peňažnú zábezpeku buď v hotovosti alebo umožní prenajímateľovi blokovať peňažné prostriedky v sume peňažnej zábezpeky na bankovom účte nájomcu, ku ktorému bola nájomcovi vydaná platobná karta (t.j. nájomca ponechá dohodnutú výšku peňažných prostriedkov na svojom bankovom účte v prospech prenajímateľa). Prenajímateľ je oprávnený jednostranne započítať proti peňažnej zábezpeke svoje pohľadávky vzniknuté z titulu nezaplateného nájomného, poplatkov alebo zmluvných pokút podľa zmluvy alebo VOP, nárok na náhradu akejkoľvek škody a pod. O použití peňažnej zábezpeky prenajímateľ informuje nájomcu. Nepoužitú časť peňažnej zábezpeky vráti prenajímateľ nájomcovi najneskôr do 10 dní po vysporiadaní všetkých pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi.
5. V prípade omeškania nájomcu so zaplatením akéhokoľvek peňažného plnenia podľa zmluvy alebo VOP je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
6. Ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak sa v prípade nájmu vozidla na dobu dlhšiu ako jeden mesiac, a za podmienky, že nájomca si splnil všetky svoje záväzky zo zmluvy riadne a včas, nájomca rozhodne vrátiť vozidlo skôr ako bolo dohodnuté v zmluve, je nájomca povinný najneskôr v deň predčasného vrátenia vozidla zaplatiť prenajímateľovi nájomné podľa skutočnej doby nájmu vozidla podľa zmluvy a cenníka prenajímateľa.
7. Nájomca súhlasí s použitím jeho platobnej karty za účelom úhrady akýchkoľvek pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi súvisiacich s nájmom vozidla (najmä pohľadávok spojených s nájmom a užívaním vozidla, pohonnými hmotami, dopravnými priestupkami a pod.), a to po dobu 6 mesiacov od ukončenia nájmu a/alebo po dobu, pokiaľ existujú pohľadávky prenajímateľa vyplývajúce z porušenia zmluvy a/alebo VOP nájomcom.

ČLÁNOK 4
PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom vozidla.
2. Opravy a predpísané pravidelné prehliadky vozidla vykonáva zásadne prenajímateľ. Na vykonanie opravy a predpísanej pravidelnej prehliadky vozidla tretími osobami je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa.
3. V prípade poruchy vozidla alebo jeho poškodenia pri dopravnej nehode a nutnosti jeho následnej opravy na území Slovenskej republiky, zabezpečí prenajímateľ na vlastné náklady opravu vozidla v autorizovanom servise alebo jeho odtiahnutie. V prípade, ak oprava vozidla nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania vozidla do autorizovaného servisu, zabezpečí prenajímateľ nájomcovi náhradné vozidlo. Uvedené sa však nevzťahuje na prípady odstránenia škôd alebo vád spôsobených nájomcom a/alebo osobami, ktorým nájomca umožnil užívanie vozidla v rozpore so zmluvou alebo VOP.

ČLÁNOK 5
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

1. Motorové vozidlo smie viesť len nájomca a iné osoby uvedené v zmluve; tieto osoby musia byť držiteľmi vodičského oprávnenia najmenej 2 roky a musia mať najmenej 20 rokov a najviac 65 rokov.
2. Ak je nájomcom právnická osoba, smie vozidlo viesť len jej zamestnanec, štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu, pričom uvedené osoby musia spĺňať podmienky podľa ods. 1 tohto článku VOP. Zoznam osôb oprávnených na vedenie vozidla musí byť presne určený v zmluve a bez písomného súhlasu prenajímateľa sa nesmie meniť. Nájomca zodpovedá za to, že vozidlo bude viesť iba osoba na to oprávnená.
3. Nájomca používa vozidlo iba na svoju potrebu a nesmie ho prenechať akejkoľvek tretej osobe; vozidlo nesmie používať pri prevádzkovaní zárobkovej činnosti (napr. na prepravu cestujúcich alebo vecí za odplatu), na akýchkoľvek motoristických, resp. športových súťažiach a podujatiach, nesmie ho predať, prenajať, založiť, darovať alebo požičať tretím osobám.
4. Nájomca nesmie vozidlo používať na prepravu ľahko horľavých, jedovatých, toxických, rádioaktívnych a iných nebezpečných látok, na ťahanie alebo poháňanie akýchkoľvek vozidiel, prívesov alebo iných predmetov.
5. Nájomca smie vozidlo použiť na cestu do zahraničia, a to iba v rámci týchto EÚ krajín: CZ, PL, AU, HU a DE, pričom o ceste je povinný informovať prenajímateľa. S vozidlom nie je povolený vstup do týchto štátov (aj napriek tomu, že niektoré sú členskými štátmi EÚ): HR, EST, LT, LV, RUS, BY, UA, MD, RO, BG, TR, BIH, SRB, MK, MNE, AL, GR, CY. V prípade porušenia uvedeného zákazu nájomca zodpovedá prenajímateľovi za celkovú škodu/hodnotu vozidla a zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý zistený prípad porušenia uvedeného zákazu.
6. Nájomca používa vozidlo podľa zásad riadneho užívania a údržby vozidla určených jeho výrobcom. Nájomca udržiava vozidlo v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Nájomca dbá o to, aby na vozidle nevznikla škoda; pred jazdou skontroluje stav všetkých kvapalín a tlak v pneumatikách. Nájomca nesmie vozidlo používať, ak je pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, resp. používať vozidlo spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou alebo jej účelom.
7. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny na vozidle. Vonkajšie alebo vnútorné úpravy vozidla sú možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Ak dôjde k neoprávneným zmenám na vozidle, nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú neoprávnenými zmenami a uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.
8. Ak je vozidlo vybavené mechanickým alebo elektrickým zabezpečením proti odcudzeniu, nájomca je povinný aktivovať tento bezpečnostný systém pri každom opustení vozidla. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené nenáležitým zabezpečením vozidla. Pri opustení vozidla v ňom nájomca nesmie ponechať doklady a iné dokumenty prislúchajúce k vozidlu. V prípade ich odcudzenia alebo straty sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR. V prípade odcudzenia alebo straty kľúčov od vozidla sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľ zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR .
9. Nájomca je povinný pristaviť vozidlo na žiadosť prenajímateľa kedykoľvek počas doby nájmu na kontrolu, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom, ako aj pristaviť vozidlo na výzvu prenajímateľa alebo po vzájomnej dohode zmluvných strán na vykonanie pravidelnej technickej prehliadky.
10. Nájomca berie na vedomie, že vo vozidle je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky.
11. Nájomca bol oboznámený a súhlasí, že vozidlo je vybavené technológiou na sledovanie polohy vozidla (GPS).
12. Nájomca je povinný mať pri sebe po celú dobu používania vozidla platný vodičský preukaz a všetky doklady podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v mieste používania vozidla.
13. Nájomca je povinný v priebehu trvania nájomnej zmluvy bezodkladne oznámiť prenajímateľovi, najneskôr však do 10 pracovných dní, zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, zmenu bydliska a iné zmeny (napr. odobratie vodičského preukazu), ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
14. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení vozidla (zvnútra alebo zvonka) nezodpovedajúcom bežnému opotrebeniu bude prenajímateľ od nájomcu požadovať úhradu nákladov súvisiacu s čistením resp. opravou vozidla, s čim nájomca súhlasí.
15. Počas doby nájmu znáša nájomca všetky náklady súvisiace s bežnou údržbou a prevádzkou vozidla, najmä náklady na pohonné hmoty, prevádzkové kvapaliny, poplatky za užívanie diaľničných úsekov ciest, parkovné a pod.
16. Nájomca sa zaväzuje prenajímateľovi nahradiť akékoľvek práva (náklady) uplatnené voči prenajímateľovi z porušenia právnej povinnosti (najmä právnych predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky) počas doby nájmu a/alebo vyplývajúce z prevádzky vozidla počas nájmu a/alebo z dôvodu objektívnej zodpovednosti prenajímateľa počas trvania nájmu, a to aj keď budú voči prenajímateľovi uplatnené po skončení nájmu.

ČLÁNOK 6
POŠKODENIE, ZNIČENIE, ODCUDZENIE, STRATA VOZIDLA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Nájomca sa zaväzuje chrániť vozidlo pred poškodením, stratou, odcudzením, zničením a tiež dbať, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, či majetku iných osôb. Nájomca zodpovedá za všetky takto spôsobené škody.
2. Nájomca je povinný o každej škode okamžite informovať prenajímateľa a ďalej postupovať podľa jeho pokynov, inak zodpovedá za vzniknutú škodu a tiež za škodu spôsobenú prenajímateľovi včasným nesplnením tejto povinnosti.
3. V prípade dopravnej nehody, ktorej účastníkom sa stane nájomca s vozidlom, je nájomca povinný upovedomiť ihneď, bez zbytočného odkladu príslušný útvar Policajného zboru SR, vypísať na mieste dopravnej nehody správu o nehode a telefonicky o dopravnej nehode informovať prenajímateľa. Správa o nehode musí obsahovať mená, priezviská a adresy účastníkov a svedkov dopravnej nehody, resp. škodovej udalosti, evidenčné čísla zúčastnených vozidiel a označenie príslušného útvaru Policajného zboru SR, ktorý škodu alebo dopravnú nehodu vyšetroval.
4. V prípade vzniku škody je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi spoluúčasť nasledovne:
4.1 vo výške 10% zo škody určenej autorizovaným servisom, minimálne však 300 EUR alebo
4.2 vo výške 15 % zo škody určenej autorizovaným servisom, minimálne však 300 EUR v prípade zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky alebo
4.3 vo výške podľa náhrady škody poskytnutej poisťovňou prenajímateľa v prípade úplného zničenia, straty alebo odcudzenia vozidla alebo
4.4 vo výške 100% škody určenej autorizovaným servisom v prípade úmyselného spôsobenia škody alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, v prípade odcudzenia príslušenstva vozidla, odmietnutia dychovej skúšky, opustenia miesta dopravnej nehody, v prípade prenechania vedenia vozidla tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v prípade použitia vozidla na cestu do zahraničia bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
5. V prípade odcudzenia alebo úplného zničenia vozidla je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi rozdiel medzi nadobúdacou cenou vozidla a výškou plnenia poisťovne. V prípade odcudzenia alebo úplného zničenia vozidla je nájomca povinný prenajímateľovi vrátiť kľúče od vozidla a ostatných mechanických zabezpečovacích systémov, imobilizér, osvedčenie o evidencii spolu s ostatnými dokladmi, ktoré prenajímateľ odovzdal nájomcovi pri preberaní vozidla a pod. Nájomca taktiež odovzdá prenajímateľovi potvrdenie od príslušného útvaru Policajného zboru SR o nahlásení odcudzenia vozidla. V prípade, že po odcudzení alebo úplnom zničení vozidla neodovzdá nájomca prenajímateľovi uvedené veci a doklady, zaväzuje sa nájomca zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.
6. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady opráv vozidla a odstránenie všetkých vád alebo škôd, ktoré zavinil nájomca a ktoré neuhradí poisťovňa. V prípade, ak poisťovňa uhradí časť škody, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi poisťovňou neuhradenú časť.

ČLÁNOK 7
SKONČENIE NÁJMU

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu, nie však skôr, ako dôjde k vráteniu vozidla. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy.
2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom:
2.1 pri omeškaní nájomcu s platením nájomného po dobu dlhšiu ako 10 pracovných dní,
2.2 v prípade poškodenia vozidla,
2.3 v prípade úmrtia nájomcu alebo v prípade pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti nájomcu na právne úkony, pokiaľ nebude možné previesť práva a povinnosti z nájomnej zmluvy na právneho zástupcu (dediča) v lehote určenej jedným nájomným obdobím,
2.4 pri nútenom alebo zamýšľanom zrušení alebo zániku obchodnej spoločnosti nájomcu alebo jeho živnosti, podstatnom zhoršení hospodárskej situácie nájomcu, t.j. pri začatí likvidácie alebo podaní návrhu na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania alebo vedenia exekúcie na majetok nájomcu a pod.,
2.5 ak na strane prenajímateľa existuje minimálne odôvodnené podozrenie, že vozidlo bolo použité pri spáchaní trestného činu alebo bol trestný čin spáchaný na vozidle,
2.6 v prípade podstatného alebo nepodstatného porušenia zmluvy alebo VOP.
3. Nájom vozidla zaniká aj jeho zničením, stratou alebo odcudzením.

ČLÁNOK 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy zo zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah založený zmluvou spravuje Obchodným zákonníkom (v prípadoch, kedy je nájomca spotrebiteľom, sa vzťahy z tejto zmluvy spravujú Občianskym zákonníkom). Spory zo zmluvy vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci slovenských súdov.
2. Až do písomného oznámenia zmien zo strany nájomcu, je prenajímateľ oprávnený zasielať všetky písomnosti podľa zmluvy a VOP nájomcovi na poslednú v zmluve alebo inak písomne oznámenú adresu. Akákoľvek písomnosť prenajímateľa adresovaná nájomcovi sa považuje za doručenú buď jej faktickým doručením do sféry vplyvu nájomcu, alebo tretím dňom po jej odovzdaní na poštovú prepravu.
3. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. VOP a zmluva sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmeny zmluvy a/alebo VOP je možné vykonať len písomne, ak v konkrétnom prípade nie je uvedené inak.
4. VOP podľa § 273 Obchodného zákonníka vydáva prenajímateľ, t.j. spoločnosť HKE CAR RENTAL, s. r. o., so sídlom Okružná 80/6, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 51 275 635 s účinnosťou od dňa ich vydania. Prenajímateľ má výhradné právo na úpravu VOP. Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred znením VOP. Na právne vzťahy neupravené zmluvou, cenníkom prenajímateľa a VOP sa v plnom rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
5. Nájomca berie na vedomie, že uzavretím zmluvy vzniká prenajímateľovi ako prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje nájomcu uvedené v zmluve a v preberacom protokole podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Ak je nájomcom spotrebiteľ, ktorý nie je spokojný so spôsobom, ktorým prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Rozhodujúcim znením zmluvy a VOP je slovenské znenie, a to najmä v prípade rozporu medzi slovenskou verziou zmluvy, preberacieho protokolu a/alebo VOP a ich prekladom do iného jazyka.